Koszyk

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Poniżej zamieszczono informacje w jaki sposób oraz, dlaczego są przetwarzane Państwa dane osobowe. Prosimy o poświęcenie kilku minut i zapoznanie się z poniższymi postanowieniami.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które są przetwarzane podczas korzystania z naszego sklepu internetowego pod adresem smakoszyk.pl, a także w związku ze świadczeniem usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej oraz w związku z zawieraniem i wykonaniem umów sprzedaży oraz o świadczenie usług elektronicznych.

2. ADMINISTRATOR DANYCH

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) jest Consorfrut Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Christo Botewa 4, 30-798 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000205046, NIP: 6792797252, REGON: 356817366. (dalej: „Administrator”)

Administrator jest zobowiązany do stosowania metod i środków technicznych i organizacyjnych zapewniających należyte zabezpieczenie danych osobowych klientów, usługobiorców i użytkowników.

Administrator jest zobowiązany do przetwarzania danych osobowych w sposób zgodny z wymogami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności RODO oraz stosownymi przepisami prawa krajowego. Przetwarzanie danych przez Administratora może odbywać się jedynie zgodnie z celem i zakresem określonym w niniejszej Polityce prywatności oraz Regulaminie, a także wynikającym ze stosownych przepisów prawa. 

Administrator umożliwia kontakt z nim w sprawie przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@smakoszyk.pl oraz adresu korespondencyjnego: ul. Christo Botewa 4, 30-798 Kraków.

Uprzejmie prosimy o zawarcie w korespondencji dopisku „RODO. Sklep internetowy”

3. SKĄD ADMINISTRATOR MA PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

W zakresie w jakim Państwa dane nie zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od Państwa, dane te zostały przekazane przez podmiot, który Państwa reprezentuje, który jest jednocześnie klientem Administratora. W zakresie w jakim Państwa dane nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa, przetwarzane przez Administratora dane mogą obejmować w szczególności: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.

4. KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ PAŃSTWA DANYCH?

Prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego Administratora, w szczególności wykonywanie umów sprzedaży wymaga wykorzystania usług podmiotów zewnętrznych, jak w szczególności kurierzy, dostawcy oraz platformy dostarczające opinii. Administrator każdorazowo przekazując dane osobowe gromadzone na podstawie niniejszej Polityki prywatności upewnia się, że ich standardy działania oraz stosowane przez nie zasady i środki techniczne ochrony danych osobowych zapewnią tym danym ochronę wymaganą przez RODO i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie niniejszej Polityki prywatności  mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora m.in.: informatyczne, operatorom pocztowym i kurierom, bankom oraz innym podmiotom świadczącym usługi płatnicze, doradcom prawnym, podatkowym, księgowym, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów. Ponadto dane mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi Administrator prowadzi współpracę, w tym w szczególności podwykonawcom oraz innym dostawcom usług. Dane mogą być także przekazywane uprawnionym organom w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.

5. JAKIE SĄ CELE, PODSTAWY I OKRES PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH? CZY ISTNIEJE WYMÓG PODANIA PRZEZ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

REJESTRACJA I OBSŁUGA KONTA 

a. jeśli są Państwo klientem Administratora - w celu podjęcia czynności mających na celu zawarcie umowy (założenie konta w sklepie internetowym) oraz w celu realizacji umowy (założenia i obsługi konta w sklepie internetowym), w szczególności w celu realizacji obowiązków i uprawnień z niej wynikających – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 („RODO”) (tj. niezbędność do podjęcia działań na żądanie klienta, przed zawarciem umowy, której jest stroną i niezbędność do wykonania umowy, której klient jest stroną);

b. jeśli są Państwo klientem Administratora - w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających w szczególności z przepisów kodeksu cywilnego, RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze);

c. jeśli działają Państwo w imieniu klienta Administratora (są Państwo np. jego pracownikiem, współpracownikiem, reprezentantem lub osobą kontaktową) - w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy z klientem Administratora (założenia konta w sklepie internetowym) oraz w celu realizacji umowy (założenia i obsługi konta w sklepie internetowym), jak również w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z zawarciem i wykonaniem umowy - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO) (tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym wykonywaniu umów z klientem Administratora);

d. ponadto Państwa dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi).

Dane osobowe związane z rejestracją i obsługą konta będą przechowywane do czasu jego usunięcia. Następnie dane mogą być przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji prawnych obowiązków ciążących na Administratorze w związku z wykonaniem umowy (założeniem i obsługą konta w sklepie internetowym) Powyższe okresy przetwarzania danych osobowych mogą zostać każdorazowo przedłużone o okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

Jeśli są Państwo klientem Administratora - podanie danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do zawarcia i/lub wykonania umowy (założenia i obsługi konta w sklepie internetowym). Poza tymi danymi Administrator może także żądać od klienta podania danych wymaganych przez przepisy prawa. Wówczas brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji niektórych obowiązków lub uprawnień stron umowy. Jeśli działają Państwo w imieniu klienta Administratora (są Państwo np. jego pracownikiem, współpracownikiem, reprezentantem lub osobą kontaktową) - podanie danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, jednak jest konieczne do zawarcia i/lub wykonania umowy wiążącej Administratora z jego klientem (założenia i obsługi konta w sklepie internetowym), jak też wykonania obowiązków prawnych Administratora z tym związanych. Brak ich podania może skutkować brakiem możliwości nawiązania z Państwem kontaktu i brakiem możliwości realizacji niektórych obowiązków lub uprawnień związanych z umową wiążącą Administratora z jego klientem. W pozostałym zakresie podanie danych jest nie jest wymogiem ustawowym czy umownym, lecz jest niezbędne do realizacji celów, w których dane te są zbierane i przetwarzane.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, ZAWIERANIE UMÓW SPRZEDAŻY

a. jeśli są Państwo klientem Administratora - w celu podjęcia czynności mających na celu zawarcie umowy (złożenia zamówienia w sklepie internetowym) oraz w celu wykonania umowy (złożenia i realizacji zamówienia w sklepie internetowym), w szczególności w celu realizacji obowiązków i uprawnień z niej wynikających, monitorowania jej wykonywania, kontaktowania się w związku z jej wykonywaniem, rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tj. niezbędność do podjęcia działań na żądanie klienta, przed zawarciem umowy, której jest stroną i niezbędność do wykonania umowy, której klient jest stroną);

b. jeśli są Państwo klientem Administratora - w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym np. odprowadzenia podatku od zrealizowanej umowy (złożonych zamówień, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych, kodeksu cywilnego, RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze);

c. jeśli działają Państwo w imieniu klienta Administratora (są Państwo np. jego pracownikiem, współpracownikiem, reprezentantem lub osobą kontaktową) - w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy z klientem Administratora (złożenia zamówienia w sklepie internetowym) oraz w celu  jej wykonania (złożenia i realizacji zamówienia w sklepie internetowym), w szczególności w celu realizacji obowiązków i uprawnień z niej wynikających, monitorowania jej wykonywania, kontaktowania się w związku z jej wykonywaniem, rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy, jak również w celu rozliczenia umowy i wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z jej zawarciem, wykonaniem i rozliczeniem - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO) (tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym wykonywaniu umów z klientem Administratora oraz prowadzeniu bieżącej korespondencji);

d. ponadto Państwa dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi).

W powyższym zakresie dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do obsługi zamówienia i jego rozliczenia oraz czas niezbędny do realizacji prawnych obowiązków ciążących na Administratorze w związku z realizacją zamówienia i jego rozliczeniem. Powyższe okresy przetwarzania danych osobowych mogą zostać każdorazowo przedłużone o okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

Jeśli są Państwo klientem Administratora - podanie danych osobowych wymaganych przez Administratora do złożenia zamówienia jest niezbędne do jego złożenia, obsługi i/lub rozliczenia. Poza tymi danymi Administrator może także żądać od klienta podania danych wymaganych przez przepisy prawa. Wówczas brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji niektórych obowiązków lub uprawnień stron umowy. Jeśli działają Państwo w imieniu klienta Administratora (są Państwo np. jego pracownikiem, współpracownikiem, reprezentantem lub osobą kontaktową) - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być konieczne do złożenia, obsługi i rozliczenia zamówienia składanego przez Państwa w imieniu klienta Administratora, jak też wykonania obowiązków prawnych Administratora z  tym związanych. Brak ich podania może skutkować brakiem możliwości nawiązania z Państwem kontaktu i brakiem możliwości realizacji niektórych obowiązków lub uprawnień związanych z umową wiążącą Administratora z jego klientem. W pozostałym zakresie podanie danych jest nie jest wymogiem ustawowym czy umownym, lecz jest niezbędne do realizacji celów, w których dane te są zbierane i przetwarzane. 

NEWSLETTER

a. jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę - w celu prowadzenia działań marketingowych (np. przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub telefoniczną) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. Państwa zgody),

b. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi).

Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. Powyższy okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres niezbędny dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. 

Podanie danych jest dobrowolne i nie jest wymagane, ale brak podania danych będzie skutkował niemożliwością przetwarzania danych w celach marketingowych. 

6. JAKIE UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUIJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

W zakresie przetwarzania danych na podstawie zgody, mają Państwo prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie (lecz nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem tej zgody oraz na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na innych podstawach prawnych niż zgoda). Mają Państwo również prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz stosownych aktów prawa polskiego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku chęci skorzystania z uprawnień, o których mowa powyżej mogą Państwo skontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail kontakt@smakoszyk.pl bądź pisemnie na adres Administratora wskazany w pkt. 2 niniejszej Polityki

7. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

[Alternatywnie jeśli dane będą przetwarzane automatycznie (marketing bezpośredni) należy zawrzeć niniejszą klauzulę]

Administrator może korzystać w ramach sklepu internetowego z profilowania do celów marketingu bezpośredniego. Decyzje podejmowane na tej podstawie przez Administratora nie dotyczą jednak zawarcia lub odmowy zawarcia umów sprzedaży lub świadczenia usług elektronicznych. Profilowanie danych może być związane przede wszystkim z udzieleniem danej osobie rabatu, przesłaniem kodu rabatowego, przypomnieniem o niedokończonych zakupach, przesłaniem propozycji Produktu, który może potencjalnie odpowiadać preferencjom klienta. 

8. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Państwa dane nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

9. COOKIES

1. Pliki cookies to niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze sklepu internetowego smakoszyk.pl, które są zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartfonie itp.) podczas korzystania przez Pana/Panią ze sklepu internetowego smakoszyk.pl

2. Pliki cookies są wykorzystywane, w szczególności w celu:

a. zapamiętania danych logowania (aby nie było konieczne każdorazowe wpisywanie loginu i hasła);

b. zapamiętania produktów dodanych przez Pana/Panią do koszyka;

c. zbieranie danych statystycznych (służących rozwojowi i udoskonalaniu sklepu internetowego smakoszyk.pl zgodnie z preferencjami klientów).

3. Pliki cookies nie zawierają danych umożliwiających ustalenie tożsamości osoby korzystającej ze sklepu internetowego. Pliki te nie są szkodliwe dla Pana/Pani urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień jego oprogramowania.

4. W trakcie korzystania przez Pana/Panią ze sklepu internetowego smakoszyk.pl  wykorzystywane są poniższe rodzaje plików cookies:

a. cookies sesyjne - pliki tymczasowe, które przechowywane są w Pana/Pani urządzeniu do czasu wylogowania ze sklepu internetowego smakoszyk.pl 

b. cookies stałe - przechowywane w Pana/Pani urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Pana/Panią.

5. W trakcie korzystania przez Pana/Panią ze sklepu internetowego smakoszyk.pl wykorzystywane są pliki cookies mające następujące funkcje:

a. niezbędne do działania sklepu internetowego - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie sklepu internetowego, logowanie, nawigowanie oraz dokonywanie zakupów. Bez ich zapisania na Pana/Pani urządzeniu korzystanie ze sklepu internetowego smakoszyk.pl  jest niemożliwe;

b. zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie sklepu internetowego smakoszyk.pl. Brak tych plików uniemożliwi dokonanie transakcji;

c. statystyczne - umożliwiają zbieranie informacji statystycznych na temat sposobu w jaki korzysta Pan/Pani ze sklepu internetowego smakoszyk.pl ;

d. funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na Pana/Pani urządzeniu m. in. nie będzie konieczne każdorazowe wpisywanie loginu i hasła;

e. społecznościowe - umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook), z których Pan/Pani korzysta, ze sklepem internetowym smakoszyk.pl .

6. Ustawienia przeglądarki zazwyczaj domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies. Jeżeli nie zgadza się Pan/Pani na zapisywanie plików cookies, należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Zmiany mogą polegać na niezapisywaniu plików cookies lub na każdorazowym informowaniu Pana/Pani o zapisaniu ich. Możliwe jest również ręczne usunięcie plików cookies ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze sklepu internetowego smakoszyk.pl. 

10. INFORMACJE KOŃCOWE

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, korzystania ze sklepu internetowego smakoszyk.pl lub jego funkcjonowania (w tym stosowania plików cookies), należy kontaktować się pod adresem mailowym: kontakt@smakoszyk.pl 

LINKI DO INNYCH STRON

Na witrynie sklepu internetowego mogą znaleźć się odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Uprzejmie prosimy Państwa, o zapoznanie się z polityką prywatności obowiązującą na tych stronach. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko domeny pod adresem smakoszyk.pl na której funkcjonuje niniejszy sklep internetowy.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia : 01.04.2022roku

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, w szczególności w przypadku konieczności dostosowania zawartych w niej postanowień do zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, obowiązków regulacyjnych bądź innych szczególnych przypadków, w tym zmiany sposobu, zakresu, formy świadczenia przez Administratora usług i prowadzenia działalności za pośrednictwem niniejszego sklepu internetowego.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuj Więcej informacji Odrzuć