Koszyk
Wysyłka
Razem 0,00 zł

Regulamin

REGULAMIN

 

I. DEFINICJE 

1. Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, określający w szczególności zasady składania Zamówień, zawierania oraz wykonywania Umów. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin wraz z załącznikami stanowi odpowiednio regulamin określony w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03 z późn. zm.).

2. Sprzedawca/Spółka/Usługodawca – Consorfrut Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Krakowie, ul. Christo Botewa 4, 30-798 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000205046, NIP: 6792797252, REGON: 356817366.

3. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem: smakoszyk.pl za pośrednictwem którego dochodzi m.in. do świadczenia usług, składania Zamówień oraz zawierania umów na odległość na zasadach określonych w Regulaminie.

4. Umowa zawierana na odległośćumowę zawartą w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

5. Użytkownikkorzystająca z funkcjonalności Serwisu osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

6. KonsumentUżytkownik/Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności zawierającą Umowę za pośrednictwem Serwisu.

7. Przedsiębiorca- Użytkownik/Kupujący będący osobą fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna lub osoba prawna oraz jednostką organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, niebędąca Konsumentem.

8. Rejestracja – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Serwisie.

9. Formularz rejestracji – znajdujący się w Serwisie system techniczny umożliwiający założenie Konta przez Użytkownika poprzez wypełnienie dostępnych pól formularza.

10.  Konto – indywidualny panel dostępny dla Użytkownika po dokonaniu Rejestracji i zalogowaniu loginem i hasłem, który po jego aktywacji przez Usługodawcę umożliwia Użytkownikowi składanie Zamówień i zawieranie Umów na zasadach określonych w Regulaminie; stanowi zbiór danych o Użytkowniku, w tym składanych przez niego Zamówieniach oraz zawieranych Umowach.

11.  Koszyk – funkcjonalność umożliwiająca Użytkownikowi zarządzanie Produktami w toku składania Zamówienia.

12.  Produkt – produkt zamieszczony w ramach Serwisu, który może zostać zamówiony przez Użytkownika poprzez złożenie Zamówienia.

13.  Formularz zamówienia – znajdujący się w Serwisie system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Użytkownika poprzez wypełnienie wymaganych pól formularza oraz akceptację Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

14.  Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzedaży złożona Sprzedawcy przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.

15.  Potwierdzenie zamówienia- informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji przesyłana przez Sprzedawcę do Użytkownika.

16.  Umowa - umowa sprzedaży zawarta za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, na podstawie której na zasadach i warunkach określonych w Potwierdzeniu zamówienia oraz Regulaminie Sprzedawca zobowiązuje się  przenieść na Kupującego własność Produktu i wydać mu Produkt, a Kupujący zobowiązuje się Produkt odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę. 

17.  Strona – Sprzedawca oraz Kupujący, którzy są stroną Umowy. Przez Strony Umowy  łącznie rozumie się Sprzedawcę oraz Kupującego.

18.  Kupujący - Użytkownik, który zawarł Umowę z Sprzedawcą. Może nim być Przedsiębiorca lub Konsument.

19.  Zawieszenie działania Konta - pozbawienie Kupującego możliwości składania Zamówień za pośrednictwem Serwisu.

20.  Imoje – zewnętrzny system obsługi płatności, obsługiwany przez ING Bank Śląski SA z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909, o kapitale zakładowym w kwocie 130.100.000,00 zł opłaconym w całości.

21.  Paynow - zewnętrzny system obsługi płatności obsługiwany przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o kapitale zakładowym, w wysokości 169.401.468,00 złotych. opłaconym w całości;

22.  BLIK – zewnętrzny system obsługi płatności, obsługiwany przez Polski Standard Płatności sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cypryjskiej 72, 02-761 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000493783, NIP: 5213664494

23.  Usługobiorca - Użytkownik, który korzysta ze stron udostępnionych w ramach Serwisu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem Serwisu jest Consorfrut Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Krakowie, ul. Christo Botewa 4, 30-798 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000205046, NIP: 6792797252, REGON: 356817366.

2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej smakoszyk.pl w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Każdy Użytkownik może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

3. Treść Regulaminu stanowi integralną część Umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym. Treść Regulaminu zostaje stosownie do obowiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Kupującego na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.

4. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli związania się Umową (poprzez złożenie Zamówienia), Sprzedawca dostarczy mu za pośrednictwem Serwisu informacje o głównych cechach świadczenia, m.in. cechach Produktów - szczegółowy ich opis wraz ze wskazaniem ich głównych cech zamieszczony jest obok Produktów uwidocznionych w Serwisie.

5. Sprzedawca wraz z przesłaniem Kupującemu Potwierdzenia Zamówienia, potwierdzi mu zawarcie oraz warunki Umowy na trwałym nośniku.

6. W przypadku sprzeczności lub rozbieżności między treścią Regulaminu a indywidualnymi ustaleniami między Kupującym a Sprzedawcą w tym postanowieniami Umowy, moc obowiązującą i wiążącą mają indywidualne ustalenia zawarte między nimi.

7. Informacje dotyczące Produktów prezentowanych w Serwisie, w tym w szczególności ich ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu  Kodeksu cywilnego i powinny być poczytywane za zaproszenie do składania ofert (art. 71 k.c.).

8. Wszystkie Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę na podstawie Umowy są wolne od wad oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Kupującemu produktów bez wad.

9. Użytkownik w tym Kupujący ma możliwość kontaktu ze Spółką:

9.1.    pod adresem: ul. Christo Botewa 4, 30-798 Kraków,

9.2.    poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: kontakt@smakoszyk.pl,

9.3.    telefonicznie, pod numerem telefonu: (+48) 666-868-944.

10.  Użytkownik może przeglądać Produkty prezentowane w Serwisie bez konieczności zakładania Konta.

11.  Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:

11.1.  zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,

11.2.  mediację,

11.3.  zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej lub powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta,

11.4.  uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

11.5.  skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR; stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet; europejska platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której, będąc Konsumentem, możesz złożyć swoją skargę; poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR https://ec.europa.eu/consumers/odr.

III. REJESTRACJA

1. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.

2. Rejestracji w Serwisie może dokonać wyłącznie Użytkownik będący osobą pełnoletnią i posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Rejestracji w Serwisie Przedsiębiorcy dokonuje wyłącznie osoba upoważniona do jego reprezentacji lub posiadająca stosowne pełnomocnictwo.

3. W Serwisie dostępne są dwa rodzaje Formularza rejestracyjnego: przeznaczony dla osoby fizycznej zamierzającej korzystać z Konta jako Konsument oraz Przedsiębiorcy.

4. W celu prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego Użytkownik zobowiązany jest podać dane oznaczone jako obowiązkowe (oznaczone symbolem wykrzyknika). Użytkownik wypełniając Formularz rejestracyjny może także podać dodatkowe dane w celu ułatwienia korzystania z Konta. Podanie tych danych jest dobrowolne.

5. Aby dokonać Rejestracji w Serwisie Użytkownik jest zobowiązany:

5.1.  wypełnić Formularz rejestracyjny podając w nim dane oznaczone jako dane obowiązkowe,

5.2. zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz potwierdzić zapoznanie się z ich treścią,

5.3. kliknąć ikonę „Załóż Konto”,

5.4. potwierdzić rejestrację poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego znajdującego się w wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Formularzu rejestracyjnym.

6. Przesłanie przez Użytkownika Formularza rejestracyjnego jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że dane w nim zawarte są zgodne z prawdą.

7. Użytkownik wypełniający Formularz rejestracyjny w imieniu Przedsiębiorcy oświadcza, że posiada wymagane uprawnienia (np. jest osobą uprawnioną do reprezentacji Przedsiębiorcy jako jej organ lub posiada stosowne pełnomocnictwo) do dokonania tej czynności.

IV. KORZYSTANIE Z KONTA

1. Korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Konta założonego w Serwisie jest możliwe po jego aktywacji.

2. Korzystanie z Konta jest możliwe po zalogowaniu się do niego poprzez podanie loginu i hasła.

3. Użytkownik w ramach korzystania z Konta może dodać w swoim panelu dane karty kredytowej w celu ułatwienia przeprowadzenia procesu płatności kosztów wskazanych w składanym Zamówieniu.

V. TRYB SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. Użytkownik może składać Zamówienia za pośrednictwem Serwisu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Usługa ta może być jednak niedostępna dla Użytkownika podczas okresowej konserwacji Serwisu oraz w razie jego awarii, o czym Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem komunikatu zamieszczonego w Serwisie.

2. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie Formularza zamówienia tj:

2.1.    dodania do Koszyka Produktu lub Produktów, które Kupujący chce kupić,

2.2.    wskazania miejsca dostawy,

2.3.    wskazanie sposobu płatności,

2.4.    potwierdzenia zapoznania się i zaakceptowania treści Regulaminu i Polityki Prywatności,

2.5.    kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Kliknięcie tego przycisku wiąże się dla Użytkownika z obowiązkiem zapłaty. Użytkownik składając Zamówienie fakultatywnie może wprowadzić uwagi do składanego Zamówienia poprzez ich umieszczenie we wskazanym do tego miejscu. Uwagi podane przez Użytkownika w chwili składania Zamówienia Sprzedawca będzie starał się zrealizować w miarę możliwości - nie mogą one być jednak traktowane jako świadczenia gwarantowane przez Sprzedającego, i nie warunkują zrealizowania podstawowego Zamówienia złożonego przez Użytkownika.

3. Dodanie Produktu do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z Koszyka przed złożeniem Zamówienia.

4. Zamówienie złożone przez Użytkownika jest traktowane przez Sprzedawcę jako wiążąca oferta zawarcia umowy sprzedaży na odległość na warunkach określonych w treści Zamówienia oraz niniejszego Regulaminu.

5. Złożenie Zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem do realizacji.

6. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Zamówienia np. z powodu braku określonego produktu lub niemożliwości zrealizowania Zamówienia w określonym przez Kupującego czasie. O odmowie realizacji Zamówienia Sprzedający poinformuje osobę składającą Zamówienie poprzez przesłanie wiadomość na adres e-mail podany podczas składania Zamówienia. W przypadku Zamówień opłaconych, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty w terminie 14 dni od dnia poinformowania składającego Zamówienie o odmowie jego realizacji.

7. Po prawidłowym złożeniu Zamówienia przez Użytkownika, Sprzedawca przesyła na adres e-mail Użytkownika Potwierdzenie do realizacji. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia Przyjęcia do realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę.

 

Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do anulowania Zamówienia do godziny 21.00 dnia Poprzedzającego dzień dostawy, poprzez przesłanie e-maila na adres: kontakt@smakoszyk.pl Użytkownik jest zobowiązany wskazać numer Zamówienia. Zamówienia złożone po godz. 21:00 danego dnia są uważane za złożone w dniu następującym po nim.

 

8. W przypadku anulowania Zamówienia przez Użytkownika Umowę uważa się za niezawartą, a Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Kupującemu wszystkie uiszczone w wyniku jej zawarcia płatności w ciągu 14 dni od dnia anulowania Zamówienia.

9. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie istotnych postanowień Umowy następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Kupującemu Potwierdzenia zamówienia wraz z załącznikami w postaci pouczenia o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz linku do niniejszego Regulaminu w formie pdf.

VI. CENY, SPOSOBY I REALIZACJA PŁATNOŚCI

1. Ceny Produktów opublikowane w Serwisie są podawane w złotych polskich oraz są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki takie jak podatki, w tym podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości), jednak nie zawierają kosztów dostawy.

2. Na ostateczną kwotę do zapłaty z tytułu złożonego Zamówienia składają się: cena produktów oraz koszty dostawy.

3. Użytkownik jest informowany w trakcie składania Zamówienia, jak również bezpośrednio przed i w chwili jego zatwierdzania o łącznej cenie produktów oraz kosztach dostawy.

4. Sprzedawca publikując informację o obniżeniu ceny Produktu, wskazuje również najniższą cenę Produktu z ostatnich 30 dni przed jej obniżką.

5. W przypadku Produktów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności, obok informacji o obniżonej cenie Produktu Sprzedawca, będzie informował o cenie Produktu sprzed obniżki ceny Produktu, z zastrzeżeniem, że termin wskazany w pkt 4 powyżej nin. Regulaminu nie ma zastosowania.

6. Użytkownik podczas wypełniania Formularza zamówienia zostanie każdorazowo poinformowany o dostępnych w danym momencie sposobach płatności.

7. Płatność kwoty wskazanej w Zamówieniu następuje w sposób wybrany w momencie składania Zamówienia.

8. Sprzedawca umożliwia następujące sposoby płatności:

8.1.    Płatność kartą płatniczą przy odbiorze (Visa, Mastercard, Maestro),

8.2.    Płatność za pośrednictwem imoje,

8.3.    Płatność za pośrednictwem BLIK,

8.4.    Płatność za pośrednictwem Paynow.

8.5.    Płatność gotówką (w wyjątkowych przypadkach), np. brak połączenia z terminalu płatniczego z Internetem.

9. W przypadku wyboru płatności kartą płatniczą, Użytkownik w celu realizacji płatności jest zobowiązany wskazać następujące dane: numer karty, termin jej ważności, imię i nazwisko właściciela oraz numer kontrolny karty. Karta płatnicza zostanie obciążona w momencie Potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę.

10.  W przypadku wybrania jako formy zapłaty płatności online (przez system imoje, Paynow, BLIK), dyspozycję zapłaty  należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu Zamówienia, najpóźniej jednak w ciągu 1 dnia kalendarzowego, następującego po dniu, w którym Użytkownik złożył Zamówienie. W przypadku niedokonania zapłaty na rachunek Sprzedawcy lub podmiotów pośredniczących w transakcji (imoje, Paynow, BLIK), Zamówienie zostanie anulowane przez Spółkę po uprzednim poinformowaniu Użytkownika. W takiej sytuacji chcąc zamówić Produkty Użytkownik powinien złożyć nowe Zamówienie.

11.  Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT w postaci elektronicznej (w rozumieniu przyjętym w art. 2 pkt 32) ustawy o podatku od towarów i usług – Dz. U. 2020, poz. 106 ze zm.), oraz ich udostępniania w panelu Konta (o ile Użytkownik je posiada).

VII. DOSTAWA

1. Użytkownik jest informowany o możliwych sposobach dostawy oraz ich kosztach w czasie wypełniania Formularza zamówienia. Wysokość kosztów dostawy jest wyliczana każdorazowo podczas składania Zamówienia.

2. Kupujący jest zobowiązany ponieść koszty dostawy, chyba że wskazane przez niego miejsce dostawy objęte jest darmową dostawą oferowaną przez Sprzedawcę.

3. Sprzedawca realizuje dostawy zamówionych przez Kupującego Produktów od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 20.00 oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 14.00.

4. Potwierdzone Zamówienia są realizowane w następujący sposób:

4.1.    dla zamówień złożonych od poniedziałku do piątku - dostawa nastąpi w następnym dniu po potwierdzeniu zamówienia, w godzinach od 12.00 do 20.00 – w dni powszednie oraz od 8.00 do 14.00 jeśli dostawa nastąpi w sobotę;

4.2.    dla zamówień złożonych w soboty oraz niedziele dostawa nastąpi w poniedziałek w godzinach od 12.00 do 20.00,

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i godzin dostaw określonych w ust. 4 powyżej w sytuacjach szczególnych, np. w przypadku wystąpienia błędów w systemie zarządzania sklepem bądź na wyraźne życzenie Klienta. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany o zmianie terminu dostawy za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na podany przez niego adres e-mail.

VIII. REKLAMACJA

PRZEDSIEBIORCY

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego Przedsiębiorcy za wady fizyczne lub prawne Produktu (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

2. Z tytułu rękojmi Kupującemu Przedsiębiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji..

3. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres e-mail: kontakt@smakoszyk.pl.

4. Reklamacje Przedsiębiorcy rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny dotyczącymi rękojmi za wady.

5. W celu przyspieszenia procedury rozpatrzenia reklamacji Kupujący Przedsiębiorca powinien w szczególności dołączyć do reklamacji zdjęcie reklamowanego Produktu, wskazać swoje dane oraz dane kontaktowe (np. adres e-mail/nr telefonu), numer Zamówienia, opisać wady Produktu, wskazać żądany sposób załatwienia reklamacji.

6. Mając na uwadze szczególne właściwości sprzedawanych w ramach sklepu Produktów, przede wszystkim fakt, iż mogą podlegać szybkiemu zepsuciu. Sprzedawca uprzejmie prosi Kupującego Przedsiębiorcę o niezwłoczne zgłaszanie stwierdzonych wad produktów, mając na uwadze okoliczność, iż w szczególności upływ czasu wpływa negatywnie na możliwość weryfikacji otrzymanego zgłoszenia reklamacyjnego.

7. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na adres ul. Christo Botewa 4, 30-798 Kraków.

8. Kupujący Przedsiębiorca ma również możliwość zgłoszenia reklamacji podczas odbioru Produktów, w tym przypadku poinformuje o tym dostawcę, który sporządzi dokumentację fotograficzną.

9. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od jej przekazania Sprzedawcy. Po rozpatrzeniu reklamacji  informacja o jej wyniku zostanie wysłana na adres zamieszkania Kupującego Przedsiębiorcę bądź pod postacią pliku pdf załączonego do wiadomości mailowej na adres e-mail Kupującego Przedsiębiorcę. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

10.  Sprzedawca oraz Kupujący Przedsiębiorca wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w której Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna zawierająca umowę związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

11.  W przypadku udzielenia gwarancji producenta na Produkty objęte zamówieniem, Kupujący Przedsiębiorca zostanie o tym fakcie odrębnie poinformowany przez Sprzedawcę.

KONSUMENCI

12.  Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego Konsumenta za brak zgodności Produktu z umową, na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.).

13.  Z tytułu braku zgodności Produktu z umową Kupującemu Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

14.  Reklamacja może być złożona za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres e-mail: kontakt@smakoszyk.pl.

15.  Reklamacje Konsumenta rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta.

16.  W celu przyspieszenia procedury rozpatrzenia reklamacji Kupujący Konsument powinien w szczególności dołączyć do reklamacji zdjęcie reklamowanego Produktu, wskazać swoje dane oraz dane kontaktowe (np. adres e-mail/nr telefonu), numer Zamówienia, opisać wady Produktu, wskazać żądany sposób załatwienia reklamacji.

17.  Mając na uwadze szczególne właściwości sprzedawanych w ramach sklepu Produktów, przede wszystkim fakt, iż mogą podlegać szybkiemu zepsuciu. Sprzedawca uprzejmie prosi Kupującego Konsumenta o niezwłoczne zgłaszanie stwierdzonych braków zgodności Produktów z umową, mając na uwadze okoliczność, iż w szczególności upływ czasu wpływa negatywnie na możliwość weryfikacji otrzymanego zgłoszenia reklamacyjnego.

18.  Kupujący Konsument ma również możliwość zgłoszenia reklamacji podczas odbioru Produktów, w tym przypadku poinformuje o tym dostawcę, który sporządzi dokumentację fotograficzną.

19.  Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od jej przekazania Sprzedawcy. Po rozpatrzeniu reklamacji  informacja o jej wyniku zostanie wysłana na adres zamieszkania Kupującego Konsumenta bądź pod postacią pliku pdf załączonego do wiadomości mailowej na adres e-mail Kupującego Konsumenta. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

20.  Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową Kupujący Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

21.  Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Kupujący Konsument żąda naprawy, lub może dokonać naprawy, gdy Kupujący Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Kupującego Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

22.  Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Kupującego Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

23.  Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Kupującego Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Kupujący Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

24.  Kupujący Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.

25.  W przypadku udzielenia gwarancji producenta na Produkty objęte zamówieniem, Kupujący Konsument zostanie o tym fakcie odrębnie poinformowany przez Sprzedawcę.

IX. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Do korzystania z Serwisu zalecane jest spełnienie poniższych wymagań technicznych współpracy z systemem teleinformatycznym:

a)    urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową np. Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari,

b)    w przypadku składania Zamówień oraz Rejestracji niezbędny jest dostęp do poczty e-mail,

c) włączona obsługa JavaScript oraz plików cookies,

d)    zainstalowany program FlashPlayer.

 

X. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi drogą elektroniczną (dalej: „Usługi”):

1.1.    założenie i prowadzenie Konta w Serwisie,

1.2.    umożliwienie złożenia Zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia.

1.3.    Newsletter.

1.4.    Formularz kontaktowy.

2. Świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest bezpłatne.

3. W chwili potwierdzenia założenia Konta poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego, pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem następuje zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej  korzystania z Konta. Umowa ta jest zawierana na czas nieoznaczony.

4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia opłat, usunięcia Konta z Serwisu poprzez skorzystanie z opcji „Usuń konto” udostępnionej po zalogowaniu się do Konta. Usunięcie Konta może zostać dokonane także poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej wraz ze wskazaniem adresu e-mail podanego w procesie Rejestracji. W takim przypadku Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania usunie Konto.

5. Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta z zachowaniem 3-dniowego okresu wypowiedzenia wyłącznie z ważnych przyczyn w postaci uporczywego naruszania przez Użytkownika jego obowiązków określonych w niniejszym Rozdziale po upływie 3-dniowego terminu wyznaczonego przez Usługodawcę w wezwaniu do zaprzestania naruszeń.

6. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Usługodawca może złożyć Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

7. Skutkiem wygaśnięcia umowy o świadczenie usługi Konta jest usunięcie Konta Użytkownika, nie ma to jednak wpływu na prawa nabyte przez Użytkownika przed wygaśnięciem umowy.

8. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu złożenia Zamówienia zostaje zawarta poprzez wypełnienie danych wskazanych w Formularzu Zamówienia jako obowiązkowe, zaakceptowanie Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz kliknięcia „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

9. Usługobiorca po wskazaniu obowiązkowo swojego imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz dobrowolnie treści wiadomości może skorzystać z Formularza kontaktowego, za pośrednictwem  którego może on kontaktować się z Usługodawcą bezpłatnie. Zawarcie umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną następuje w takim wypadku poprzez podanie danych wskazanych w Formularzu kontaktowym jako obowiązkowe, akceptacji treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz kliknięcia „Wyślij”.

10.  Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w ramach korzystania z konkretnego formularza  (Formularz zamówienia oraz Formularz kontaktowy) następuje z chwilą skorzystania przez Użytkownika z tego formularza. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje w sposób automatyczny każdorazowo po skorzystaniu przez Użytkownika z konkretnego formularza.

11.  Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, z poszanowaniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Użytkownik nie może dostarczać do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

12.  Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: kontakt@smakoszyk.pl Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis, na czym polegały nieprawidłowości w Usługach świadczonych droga elektroniczną i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji Usługobiorcy w sposób przez niego wskazany , a w braku takiego wskazania w sposób, w jaki reklamacja została złożona.

13.  Zabronione jest korzystanie z Serwisu w sposób bezprawnie zakłócający jego funkcjonowanie w szczególności poprzez użycie oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie nie zamówionej informacji handlowej.

14.  Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Usługobiorcę lub Usługodawcę.

15.  Realizując swój obowiązek określony w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet, w związku z czym obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla sieci Internet.

XI. NEWSLETTER

1. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

2. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące oferty (w tym informacji o promocjach) Serwisu.

3. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta poprzez:

3.1.    udostępnienie przez Użytkownika swojego adresu e-mail, zaakceptowania Regulaminu, Polityki Prywatności oraz kliknięcie przycisku „Zapisz się”.

3.2.    Kliknięcie linku aktywacyjnego przesłanego na podany przez Użytkownika adres e-mail.

4. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

5. Usługa Newsletter jest bezpłatna

6. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

7. Użytkownik korzystający z usługi ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy. Wypowiedzenie jest dokonywane poprzez skierowanie oświadczenia w tym zakresie na adres e-mail: kontakt@smakoszyk.pl Usługodawcy wskazany w Regulaminie lub za pomocą kliknięcia w link umożliwiający anulowanie subskrypcji Newslettera zawartego w mailu, w którym jest on przesyłany.

8. Usługodawca może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Użytkowników na podane przez nich adresy e-mail.

 

XII. SPOSOBY POZASĄDOWEGO ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2. Konsument ma następujące, przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

2.1.    Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów;

2.2.    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1930), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);

2.3.    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1930), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

 

XIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość w szczególności Umowę, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 oraz art. 35 Ustawy o prawach konsumenta , składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia dostarczenia Produktów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres kontakt@smakoszyk.pl

2. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Kupujący Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 ustawy o prawach konsumenta;

2) Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 ustawy o prawach konsumenta;

3) brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową;

4) brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d – ustawy o prawach konsumenta;

5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego Konsumenta.

3. Obniżona cena będzie pozostawała w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z umową.

4. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego Konsumenta o obniżeniu ceny.

5. Kupujący Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową jest istotny.

6. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie umowy Kupujący Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Kupującego Konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Kupujący Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z umową.

7. W razie odstąpienia od umowy Kupujący Konsument niezwłocznie zwraca Produkt/y Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.

8.  Sprzedawca zwraca Kupującemu Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący Konsument, chyba że Kupujący Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10.  Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, potwierdza jego otrzymanie poprzez wysłanie potwierdzenia na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako adres kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

11.  W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

12.  Oświadczenie Kupującego Konsumenta może zostać złożone na formularzu, który stanowi Załącznik  nr 1 do Regulaminu.

13.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.  

14.  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

15.  Konsumentowi, w odniesieniu do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:

15.1.  o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości.

15.2.  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

15.3.  w której Przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

15.4.  w której Przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

15.5.  w której Przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

15.6.  w której Przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

15.7.  w której Przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

15.8.  w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

15.9.  w której Przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

15.10.       o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

15.11.       o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

15.12.       zawartej na drodze aukcji publicznej;

15.13.       o  dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał Konsumentowi potwierdzenie zawarcia Umowy na odległość;.

15.14.       o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.

16.  Postanowienia niniejszego pkt XII Regulaminu dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z ustawowego prawa odstąpienia od Umowy oraz procedury dotyczącej wykonania tego uprawnienia stosuje się również odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

XIV. DANE OSOBOWE

 

1. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych, w tym dane administratora danych osobowych, cel, zakres, okres przetwarzania znajdują się w Polityce Prywatności.

 

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.

2. Sprzedawca/Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn obejmujących:

2.1.    zmiany w prawie,

2.2.    przyczyny organizacyjne, w szczególności:

a)     zmiany w zakresie prowadzonej przez Sprzedawcę/Usługodawcę działalności w postaci zmian jej profilu, wprowadzania nowych usług lub udogodnień (w tym związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów),

b)     zmiany zasad zawierania, wykonywania oraz rozwiązywania Umów, 

c)     zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Sprzedawcę/Usługodawcy,

d)     zmiany w zakresie sposobów płatności, dostawy,

e)     zmiany zasad przetwarzania danych osobowych,

f)      inne zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem Serwisu.

3. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o treści zmian Regulaminu poprzez umieszczenie na stronie internetowej Serwisu pod adresem smakoszyk.pl informacji o zmianie Regulaminu.

4. Użytkownik, który posiada Konto zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przez przesłanie na jego adres poczty elektronicznej informacji o zmianie. Użytkownik, który korzysta z usługi Newsletter zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przez przesłanie na jego adres poczty elektronicznej informacji o zmianie.

5. Zmiany Regulaminu wejdą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawca/Usługodawcę, jednak nie wcześniej niż po upływie 7 dni kalendarzowych od momentu poinformowania Użytkownika o zmianie Regulaminu i udostępnienia im zmieniony Regulaminu w sposób określony powyżej.

6. W przypadku Użytkowników którzy zawarli Umowę o świadczenie usług, tj. np. posiadających Konto, korzystających z usługi Newsletter mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej umowy o świadczenie usług w terminie 7 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na realizację Umów zawartych na podstawie Zamówień złożonego przez Użytkownika przed zmianą Regulaminu. W takim wypadku do wykonania tych Umów stosuje się Regulamin w brzmieniu z chwili złożenia Zamówienia. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności przepisy:

6.1.    Kodeksu cywilnego,

6.2.    ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 poz. 287),

6.3.    ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.),

6.4.    ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019 poz. 178 ze zm.),

6.5.    Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy, powyższe zastrzeżenie ma również zastosowanie do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zawierających umowy związane bezpośrednio z tą działalnością, jeżeli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

8. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikami lub Kupującymi rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Postanowienie to nie dotyczy sporów z Kupującymi i Użytkownikowi będącymi Konsumentami oraz Przedsiębiorcami będącymi osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą zawierającymi umowy związane bezpośrednio z tą działalnością, jeżeli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospdoarczej.

9. Treść Regulaminu jest w każdym czasie dostępna dla Użytkowników w Serwisie, w zakładce Regulamin.

10.  Wszelkie materiały udostępnione w Serwisie stanowią Przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Ich wykorzystywanie i rozpowszechnianie bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Spółki jest zabronione.

11.  Integralną część Umowy stanowią załączniki:

11.1.  Załącznik nr 1 - Formularz odstąpienia od umowy

11.2.  Załącznik nr 2 – Formularz reklamacji

12.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.01.23r.


 

Załącznik nr 1- Formularz odstąpienia od umowy

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

 

___________________________

data

 

 

 

Consorfrut Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

ul. Christo Botewa 4

30-798 Kraków

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego Produktu(*)

1) _____________________________________

2) _____________________________________

3) _____________________________________

 

– Data odbioru Towaru(*) ___________________________________________________

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ___________________________________________________

– Adres konsumenta(-ów) ___________________________________________________________

 

 

_____________________________________

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

(*) niepotrzebne skreślić

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuj Więcej informacji Odrzuć